સહકાર બદલ આભાર. તકલીફ બદલ ક્ષમા. , ઈર્ષાળુ ને આર્શીવાદ- આ. રવિદેવ સૂરિ

अष्ट प्रकारी पूजा लाभार्थी

श्री सिद्धाचल श्रुततीर्थ मध्ये वार्षिक अष्ट प्रकारी पूजा लाभार्थी