સહકાર બદલ આભાર. તકલીફ બદલ ક્ષમા. , ઈર્ષાળુ ને આર્શીવાદ- આ. રવિદેવ સૂરિ

DHAJAROHAN MAHOTSAV

SRI KALASH - KALYAN MANDIR JINALAY KA

DHAJA MAHOTSAV

PAVAN SAMRAJY : P.PU.A.SHRII RAVIDEV SURIJI MAHARAJA

TA. 10 - 01 - 2020 , POSH SUD POORNIMA , SHUKRVAR

LABHARTHI :

MATUSHRI RITABEN ARUNBHAI SHAH

BORIVALI (W) MUMBAI